przegląd techniczny

Dlaczego przegląd budynków jest ważny?

Okresowe kontrole i przeglądy budynku należą do powinności zarządców i właścicieli nieruchomości. Terminowość i systematyczność ich dokonywania jest o tyle ważna, iż nie spełnienie tego obowiązku podlega surowym karom. Według przepisów prawa budowlanego zarządca jest obarczony przymusem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami ochrony środowiska, a ponadto jest on odpowiedzialny za utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym. Na zarządcy spoczywa, także obowiązek zapobiegania wszelkim zmianom w właściwościach użytkowych i estetycznych budynku. Jednym słowem odpowiada on, również za pogarszanie się stanu technicznego i wynikające z tego tytułu konsekwencje.

Rodzaje przeglądów

Główna kontrola dotycząca uwarunkować technicznych powinna mieć miejsce raz w roku. Przy czym pomiędzy kontrolami nie jest wymagany dokładny odstęp w postaci 365 dni. Przedmiotem kontroli są poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu, które ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, bądź zwyczajne użytkowanie, mogę ulegać niszczeniu. W skład owego przeglądu wchodzą, także instalacje elektryczne, urządzenia przeciwpożarowe oraz instalacja kanalizacyjna. Innym rodzajem kontroli, jest sprawdzenie elewacji budynku pod względem użyteczności i estetyki. Przeglądu tego typu, należy dokonywać znacznie rzadziej, bo raz na pięć lat. Użyteczność obejmuje stan techniczny, instalacje elektryczne, urządzenia zabezpieczające i ochronne. Estetyka, z kolei wiąże się nie tylko z aparycją samego budynku, ale i jego otoczenia. Szczególne zobowiązania zostały skierowane do zarządców lub właścicieli nieruchomości o zabudowie większej niż 2000 metrów kwadratowych. Przeglądy techniczne budynków, powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, a fakt ich przeprowadzenia niezwłocznie zgłoszony właściwemu organowi.

Kary za niedokonanie przeglądu

Nie spełnienie obowiązku dokonywania przeglądów technicznych jest karalne. Osoby władające nieruchomością podlegają karze grzywny do stu stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do roku. Podobnie jest w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, które nadarzyły się w trakcie sprawdzania stanu technicznego budynku, jeśli stanowią one zagrożenie dla ludzi i otaczającego środowiska. Ukarane mogą zostać, także osoby, które dokonują przeglądu, albo kontroli nie posiadając legitymujących do tego celu uprawnień, bądź które nienależycie wykonują czynności kontrolne.